Replying to: numericcitizen @numericcitizen

@numericcitizen yes. I like this take very much

Timothy Smith @smithtimmytim