If you missed it yesterday, I renamed my blog. brightlycolored.org

Timothy Smith @smithtimmytim