Loving Bill Nye’s new podcast: Science Rules!

Timothy Smith @smithtimmytim