I needed to hear this.

Cynicism kills progress

Timothy Smith @smithtimmytim