Rigo and Cynthia at Ramon’s wedding.

Tim Smith @smith