I miss these days. I miss Randy.

Timothy Smith @smithtimmytim