Kelly and I at the Glensheen estate.

Timothy Smith @smithtimmytim