Before the ceremony #mrandmrscorona

Timothy Smith @smithtimmytim