On the road yesterday.

Timothy Smith @smithtimmytim