The room. #DrupalCon

Timothy Smith @smithtimmytim